УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ХОТЕЛ „ПЕРПЕРИКОН“,

Бихме желали да Ви информираме за новите промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни като клиенти на дружеството и гости на хотел „Перперикон“:

От 25.05.2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на „Галенит“ АД /собственик на хотел „Перперикон“/ МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ, които ОРЗД Ви предоставя, а именно:

1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които ние разполагаме за Вас в качеството ни на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

2. Вие имате право да изискате от нас да прехвърлим тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме, при положение че спрямо нас не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага спрямо хотел „Перперикон“, доколкото обработва Вашите данни в счетоводни документи, които издава, както и поради това, че пази данните Ви в регистър на настанените туристи, който е длъжно да поддържа на основание чл. 116 от Закона за туризма;

4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;

5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

Можете да упражните всяко от правата по предходните точки чрез подаване на заявление на следния адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Републиканска“ № 83, както и на нашия адрес на електронна поща:hotel_perperikon@abv.bg

II. Наред с горното, моля бъдете информирани за следните характеристики на обработване на данните Ви:

а) Данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от хотел „Перперикон“ единствено за целите на изпълнение на задължението ни да Ви предоставим хотелиерската услуга, която сте заплатили.

б) Основанието за обработване на Вашите лични данни е изпълнението на договор за туристически услуги (настаняване в хотел „Перперикон“) между „Галенит“ АД, като доставчик на услугата, и Вас, като гости на хотела.

в) Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните данни на своите клиенти (гости на хотела), е 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят документите, които съдържат Вашите данни. Това се отнася както за счетоводните документи, така и за вписаните данни в регистъра на настанените гости на хотел „Перперикон“;

III. Ние обработваме единствено следните категории лични данни на гостите на хотела, които сме задължени да събираме и съхраняваме по Закона за туризма в нашите регистри на настанените гости в хотела, а именно:

– три имена;
– единен граждански номер (ЕГН);
– пол;
– гражданство;
– номер на документа за самоличност, с който сте се регистрирали, дата и орган на издаването му;
– адрес;
– период на настаняване в хотела, включително реализирани нощувки;
– телефон и електронна поща за контакти, в случай че сте ни предоставили такива за връзка с Вас.

Бъдете информирани и за това, че с цел защита на Вашите собствени права и за Вашата безопасност, в хотел „Перперикон“ се извършва постоянно видеонаблюдение.

IV. Уведомяваме Ви, че ние от хотел „Перперикон“ се отнасяме сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на служители в хотела, които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

V. Моля имайте предвид и това, че хотел „Перперикон“ изпраща на ежедневна база на основание чл. 116, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма данни за настанените лица на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), както следва:

– за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – единствено брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;

– за туристи – граждани на държави, извън посочените по-горе – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност), дата на регистрация и дата на отпътуване на лицето.

VI. С оглед спазване на приложимото законодателство и контрол над качеството на услугите, които Ви предоставяме, дейността на хотел „Перперикон“ подлежи на проверки от държавни органи с различни правомощия. В случай на проверка от такива органи и при изрично поискване в хода на проверката, хотел „Перперикон“ е длъжен да предостави Вашите данни на тези органи, доколкото Вашите данни са вписани в подлежащите на проверка документи (на хартиен или електронен носител). Такива органи могат да бъдат Национална агенция по приходите (НАП), министъра на туризма или друг натоварен от него орган, министъра на вътрешните работи или друг натоварен от него орган, Дирекция „Миграция“ и Гранична полиция.

Ако за Вас възникнат въпроси по настоящата информация, моля не се колебайте да се свържете с нас по някои от посочените по-горе начини и адреси или просто попитайте на рецепция! За нас е удоволствие да отговорим на Вашите запитвания и да направим престоя Ви в хотел „Перперикон“ още по-спокоен и приятен!

С уважение,
Екипа на хотел „Перперикон“

Информация за Администратора на лични данни:

„ГАЛЕНИТ“ АД – собственик на хотел „Перперикон“
ЕИК 108077964
гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Републиканска“ №

  • restaurant

    Ресторант

    Опитайте нашите 120 специалитета

  • reserve

    Резервации

    Резервирайте онлайн